امروز اولین سالیه که در روز دختر ،  شهید عفتی در کنار دخترش نیست.