بسم رب الشهدا و الصدیقین:
طالب صلح هستیم اما اگر کسی بر ما ظلم کرد باید او را سرکوب کنیم.