تاریخ تولد: ٣٠ /٧ /٥٧
محل تولد: بجنورد
تاریخ شهادت: ١٢ /١١ /٩٤
محل شهادت: حلب - سوریه
نام پدر: عیسی
نام مادر: سبزه گل
نام همسر: سوسن رمضانی کاوانلو
نام فرزندان: رضا - مرتضی- مجتبی
محل اشتغال: اداره کل تأمین اجتماعی خراسان شمالی